ردیف

 

عنوان

 

ارائه دهندگان

 

محل ارائه

 

تاریخ ارائه

 

1

 

ضرورت جمع­آوری و پردازش سیستماتیک اطلاعات تصادفات ترافیکی و معرفی مدل TRL-MAAP

 

اسماعیل آیتی

 

مجله بین­المللی علوم مهندسی

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

1377

 

2

 

هزینه اوقات تلف شده و ساعات کاری از دست رفته در تصادفات جاده­ای ایران

 

اسماعیل آیتی

 

نشریه دانشکده مهندسی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

1377

 

3

 

ضایعات اقتصادی انسانی ناشی از تصادفات جاده­ای ایران

 

اسماعیل آیتی

 

مجله بین­المللی علوم مهندسی

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

1380

 

4

 

اهمیت آرام­سازی ترافیک و نقش سرعت­گیرها

 

اسماعیل آیتی

 

نشریه جاده

 

پاییز 1383

 

5

 

بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای نگهداری و ترمیم راه­ها

 

آیتی ، رفیعی

 

نشریه جاده

 

تابستان 1382

 

6

 

تصادف­های کناری راه و ارزیابی عملکرد حفاظ­های ایمنی

 

آیتی - شهیدیان

 

نشریه جاده

 

زمستان 1382

 

7

 

هزینه درمان مجروحان تصادفات جاده­ای ایران

 

اسماعیل آیتی

 

نشریه دانشکده مهندسی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

1378

 

8

 

تصحیح آمار پلیس در مورد کشته شدگان تصادفات ترافیکی و اثر آن در مطالعات ایمنی ترافیک

 

اسماعیل آیتی

 

نشریه دانشکده مهندسی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

1378

 

9

 

تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راه­های اصلی دوخطه ایران

 

آیتی ، شهیدیان

 

مجله بین­المللی علوم مهندسی

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

1383

 

10

 

ارایه الگوریتم تخصیص بهینه منابع مالی در مدیریت ایمنی ترافیک و ترمیم روسازی

 

آیتی ، شهیدیان

 

نشریه جاده

 

بهار 1383

 

11

 

روابط متقابل حمل­ونقل زمینی و اقتصاد کشور و جایگاه ویژه استان خراسان

 

اسماعیل آیتی

 

کنفرانس حمل­ونقل زمینی

 

1375

 

12

 

کمیت­های وابسته به تصادفات ترافیکی و نقش آنها در تحلیل تصادفات

 

اسماعیل آیتی

 

سومین کنفرانس ترافیک ایران

 

1376

 

13

 

رهنمودهایی جهت برآورد هزینه تصادفات جاده­ای در کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر

 

آیتی، سبحانی، احدی

 

اولین کنفرانس بین­المللی

 

حوادث جاده­ای

 

1384

 

14

 

An Introduction to the Urban Road Safety in Iran

 

E. Ayati

 

6th REAAA Conference

 

Malaysia

 

1990

 

15

 

The Comparison of Analytical Approaches and Road Crash Costs in Iran and Australia

 

E. Ayati

 

Safety on Roads

 

Bahrain

 

2002

 

17

 

The Cost Effectiveness of Investments in Traffic Safety Projects in Iran

 

Ayati, Young

 

tec Journal

 

United Kingdom

 

2002

 

18

 

Estimation of the Cost of Rural Road Crashes in a Developing Country

 

Ayati, Young

 

tec Journal

 

United Kingdom

 

2002

 

19

 

The Comparison of Analytical Approaches and Road Crash Costs in Iran and Australia

 

E. Ayati

 

Iranian Journal of

 

Civil Engineering

 

2004

 

20

 

Decision Aid for Allocation of Transportation Fund to Roadside Safety Enhancement

 

Ayati, Shahidian

 

Iranian Journal of Science & Technology (ISI)

 

2007

 

21

 

Safety and Cost-Effectiveness of Clear Zones in Iran

 

Ayati, Shahidian

 

Transport (ISI), Institution of Civil Engineers (UK)

 

2007

 

22

 

ايجاد مدل شاخص ايمني ترافيكي در محل پل­ها در راه­هاي ايران

 

آیتی ، واحدی

 

نشریه دانشکده مهندسی

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

1386

 

23

 

روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری

 

آیتی ، باقری

 

پژوهشنامه حمل­ونقل

 

1385

 

24

 

بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهسازی معابر در افزایش منافع اقتصادی کابران

 

آیتی ، بهنود

 

کنفرانس مدیریت و برنامه­ریزی شهری (مشهد)

 

اسفند 1385

 

25

 

بررسی کاربرد ضرایب تعدیل AMF در تعیین تاثیر مشخصات مسیر بر میزان

 

تصادفات جاده­ای

 

آیتی ، بهنود

 

هفتمین کنفرانس مهندسی

 

حمل­ونقل و ترافیک

 

اسفند 1385

 

26

 

نقش عامل کیفیت زندگی در هزینه تصادفات ترافیکی

 

اسماعیل آیتی

 

هفتمین کنفرانس بین­المللی جوامع ایمن

 

خرداد 1386

 

27

 

كاربري از سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS) و الگوريتم ژنتيك در انتخاب مسير بهينه كاميونهاي حامل مواد خطرناك  

 

سعیدیان ، سبحانی

 

همایش ژئوماتیک 85

 

1385

 

28

 

بكارگيري سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS) براي تعيين مسير بهينه مواد سوختي خطرناك  

 

سعیدیان ، سبحانی

 

هفتمین کنگره بین­المللی

 

مهندسی عمران

 

1385

 

29

 

ارتقای الگوريتم تخصيص بهينه منابع در پروژه­هاي 3R

 

آیتی ، بهنود

 

پژوهشنامه حمل­ونقل

 

تابستان 1387

 

30

 

تاثير افزايش سرعت ناشي از بهسازي راه­هاي برون­شهري بر سودها و هزينه­هاي اقتصادي

 

آیتی ، بهنود

 

نشریه فنی و مهندسی مدرس

 

1387

 

31

 

بررسي مقايسه­اي ميزان و نحوه اعمال قوانين و مقررات ترافيکي در ايران و کشورهاي توسعه­يافته

 

حمیدرضا بهنود

 

همايش ملي ترافيک شهري

 

اصفهان

 

بهمن 1385

 

32

 

ارائه طرح اوليه­اي در بودجه­بندي هزينه­هاي آموزش اجتماعي ترافيك

 

حمیدرضا بهنود

 

هشتمین کنفرانس مهندسی

 

حمل­ونقل و ترافیک

 

اردیبهشت 1387

 

33

 

The Burden of Fatalities Resulting from Road Accidents:

 

An Epidemiological Study of Iran

 

Ayati, Behnood

 

14th RS4C Conference

 

Bangkok, Thailand

 

December 2007

 

34

 

Developing an Integer Programming Sketch to Optimize the Expenses on Promoting the Road Safety and Social Traffic Culture

 

Behnood, Pakgohar, Esmaeili

 

14th RS4C Conference

 

Bangkok, Thailand

 

December 2007

 

5926 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.