نشاني: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي، جنب دانشكده مهندسي، مجموعه مراكز تحقيقاتي دانشكده مهندسي، مركز تحقيقات فني و اقتصادي ايمني جاده اي

تلفن: 8815100 0511 - داخلي 282

 فكس: 8763301 0511

پست الكترونيك: esmaeel@ayati.co.uk

                     hr.behnood@gmail.com

3065 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.